Airbnb
New❤ จากสถานีโอซากา/Umeda 5 นาที RM-302
สถานที่ต้งัสะดวกสบายจากสถานีOsaka Umeda เพียง 5 นาทีอยกู่ ลางเมือง Osaka สถานีที่ใกล้ที่สุดคือสถานี Miyakojima เดินเพียง 2 นาที
See this content immediately after install