Topicit
ﻣﺎﻫﻮ ﺃﺻﻌﺐ ﺷﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ؟؟؟؟؟
ﻗــــــــﺎﻝ ﺍﻷﻭﻝ........ :ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺃﺻﻌﺐ ﺷﺊ؟ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺜــــﺎﻧﻲ.............:ﺍﻟﺤﺐ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ؟ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟــــﺚ...................:ﺃﻧﻚ ﺗﻨﺠﺮﺡ ﻣﻦ ﺣﺒﻴﺒﻚ؟ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟـــــﺮﺍﺑﻊ
See this content immediately after install